กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

Tel : 0 2225 4282 Fax : 0 2225 4282 e-mail : pdc@dede.go.th


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537