กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
  2. จัดทําแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขในด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การนําเข้าและการส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
  4. ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ Tel. 662-223-0021-9 Ext. 1300 e-mail : praphon_w@dede.go.th


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537