กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
  2. รณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน
  3. พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานจากผลการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1286
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537