สำนักงานเลขานุการกรม
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกรม งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  2. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรมของกรม
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรม
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา
  • สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1292 e-mail : daunual_s@dede.go.th
  • สารบัญกลาง ติดต่อ คุณรัชนี โทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1369 โทรสายตรง 0-2223-4471 โทรสาร 0-2225-3785 e-mail : content@dede.go.thกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537