ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. จัดทำและบริหารจัดการระบบข้อมูลของกรม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา
  • สอบถามข้อมูลด้านพลังงาน  Tel. 02-223-21-9 ต่อ 3
  • สอบถามข้อมูลทั่วไปภายในหน่วยงานศูนย์ฯ Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1629 คุณรัศมี
  • รายงานการจัดการพลังงาน Tel. 02-223-0021-9 Ext.1411 คุณอนุชิต
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537