วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
share facebook
 
วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ. 2579"
To become a leader in alternative energy development and energy efficiency in Asia by 2036.
พันธกิจ
สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
To create sustainability of alternative energy and energy efficiency of the country, in order to boost efficiency and environmentally friendly of energy production and consumption.
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รับผิดชอบกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พรบ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยพลังงานควบคุม) พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรม)

ยุทธศาสตร์ พพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใชัพลังงานทดแทน 
                      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
                       - มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
                      กลุยุทธ์
                       1) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
                       2) สร้างกลไกการกำกับ สนับสนุน ให้ประเทศมีการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
                      ตัวชี้วัด
                       - สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ในปี พ.ศ.2579

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงาน 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
                      - มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     กลุยุทธ์
                      1) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      2) สร้างกลไกการกำกับ สนับสนุน ให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                    ตัวชี้วัด
                    - ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลดลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
                   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
                    - เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                   กลุยุทธ์
                    1) บูรณาการการทำงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
                    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
                   ตัวชี้วัด 
                    - พัฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร
                    - พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ค่านิยม
                 "WIN" คือ การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
                        W (Work excellence)      = เป็นเลิศเรื่องงาน
                         (Integration)                = บูรณาการร่วมใจ
                        (No corruption)           = โปร่งใสซื่อสัตย์ 

 


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537