share facebook

การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)
สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพี่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป


ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคู่มือและคำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้เพื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดทำคู่มือและคำอธิบาย แบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติ และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถ Down Load ได้ดังนี้
1.1 พ.ร.บ.
1.2 พระราชกฤษฎีกา
1.3 กฎกระทรวง
1.4 ประกาศกระทรวง
1.5 ประกาศกรมฯ
 
2.1 การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2.2 การขอผ่อนผัน
2.3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ·
  • แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
        - แบบ บพช.๑ หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ  <pdf file>  <word file
        - แบบ บพช.๒ หนังสือรับรองผลงานฯ ของโรงงาน/อาคารควบคุม  <pdf file>  <word file>
        - แบบ บพช.๓ หนังสือรับรองผลงานฯ ที่มิใช่ของโรงงาน/อาคารควบคุม  <pdf file>  <word file>
 
2.4 การจัดการอนุรักษ์พลังงาน ·
2.5 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ·
2.6 การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ E-From ·
 
 
หมายเหตุ
2.1 แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2.2 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.1) และ 2.3 แบบแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (บพช.1) ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537