Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


อำนาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อเรา

Tel : 0 2225 4282 Fax : 0 2225 4282 e-mail : pdc@dede.go.th