Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กลุ่มตรวจสอบภายใน


อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน Tel : 02-223-0021-9 Ext.1377
e-mail: somruethai_t@dede.go.th