Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


อำนาจหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนงาน แนวทาง และกลยุทธ์การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     2. จัดทํางบประมาณ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานของกรม
     3. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างประเทศและภูมิภาคด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อเรา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1276 e-mail : jumreang_s@dede.go.th