Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กองพัฒนาพลังงานทดแทน


อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาพลังงานทดแทน มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้
     1. กําหนดระเบียบและมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้พลังงาน
     2. กําหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
     3. สํารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย และการใช้พลังงาน 
     4. กําหนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและการใช้พลังงาน
     5. ส่งเสริม รณรงค์ และสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรและกลุ่มเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่น
     6. กํากับดูแลการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย การใช้ และการบํารุงรักษาแหล่งพลังงานและระบบพลังงาน
     7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กองพัฒนาพลังงานทดแทน Tel : 02-223-9234 ต่อ 1819,1839
02-223-0021-9 Ext 1621 e-mail : pantipa_s@dede.go.th