Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน


อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
     2. กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองและการเพิกถอนหนังสือรับรอง ของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน
     3. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการผลิตบุคลากรด้านพลังงาน รวมทั้งทดสอบความรู้และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กฎหมายกําหนด
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อเรา

      กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. 02-577-7040 Ext. 215
e-mail : sukanya_td@yahoo.com

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://enhrd.dede.go.th/