Tel. 0-2223-0021-9 ต่อ 1656contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

E-service

8CD38D3F-9FB2-4D5F-BF8B-D349DD9D8172.png

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

  • การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • แจ้งวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
  • การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
  • การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
     

8AFC9830-55AA-4159-8992-C154EE8A6929.png

การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจระบบผลิตพลังงานควบคุม ออนไลน์

 

 

บริการอิเล็กทรอนิกส์

57B6EDA4-6E83-4459-AACB-CDCABED1F191.png

การให้บริการตรวจสอบเพื่อออกแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดถ่านหิน

4B5BA5F1-FE2C-46AD-8207-98D3750D47D8.png

การยื่นขอรับใบอนุญาตพลังงานควบคุม (พด.2)

34EB46FB-D5D0-4923-93B9-D16C9E77E31A.png

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารโรงงานควบคุม

IMG_256608031328440.PNG

ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

3D4C12A0-59CC-4DE9-8DBB-F00FDC5A916E.png

ศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน