หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (26 ก.ย. 2557)
คณะนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
จัดประชุม ครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (28 ส.ค. 2557)
28 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุม ครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 26 คน โดยมีประธานสภาตำบลบางสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์จัดประชุมเพื่อ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอข้อมูลการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รู้จัก นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ต่อครัวเรือนของตนเอง และชุมชนต่อไป
จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (21 ส.ค. 2557)
21 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี พ.ต.อ. กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด. 41 ประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอข้อมูลการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รู้จัก นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ต่อครัวเรือนของตนเอง และชุมชนต่อไป
ฝึกอบรม รุ่นที่ 3 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" (14 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 14-15 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ เทศบาลตำบลนาเหรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง นายจริน รักสนิท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
"การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" (4 ส.ค. 2557)
มื่อวันที่ 4-5 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดระนอง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายก อบต., ปลัด อบต., นายกเทศมนตรี., ผู้อำนวยการกองช่าง., จนท.พลังงานจังหวัดระนอง และบุคคลที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีพลังงานจังหวัดระนอง นายทองรัตน์ วรรณนุช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
อบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" (1 ส.ค. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดการอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" ณ ศาลาเอนกประสงค์- ชุมชนบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
อบรม หลักสูตร “การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)” (30 ก.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)” โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา (24 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย นายพีระพล สาระคง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการที่9 (4 ก.ค. 2557)
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 4 ก.ค. 57 จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ
ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน (25 มิ.ย. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรม โครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ได้ร่วมกับทางอำเภอท่าบ่อ, สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน,ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านถ่อน,โรงเรียนสถานศึกษาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลบ้านถ่อน จัดงานขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดนิทรรศการ สามจังหวัด (20 มิ.ย. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดนิทรรศการ รณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2557 กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย.57 สามจังหวัด ดังนี้ จ.หนองคาย รร.น้ำสวยวิทยา อ.สระใคร , จ.อุดรธานี รร.เพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ, รร.สามพร้าววิทยา อ.เมือง, รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง, รร.อุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมือง ,และ จ.บึงกาฬ รร.ปากคาดพิทยาคม อ.เมือง, รร.บึงกาฬ อ.เมือง
"ศบ.6 เข้าร่วมการสร้างความปองดองและคืนความสุขให้กับประชาชน" (18 มิ.ย. 2557)
วันที่ 18 มิ.ย.57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานทหาร,ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด จัดนิทรรศการ ”ร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนคืนความสุขอย่างยั่งยืน”ซึ่งมีผวจ.อบ.เป็นประธานเปิดงานฯโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (อุบลฯ),สำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในงานด้วย โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ได้รับความรู้,ความสนุกสนานและรับแจกหลอด T5 จาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร เตาเศรษฐี ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ถุงถ่านดูดกลิ่นของศบ.6 พร้อมชิมอาหารจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน,ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี
“ เยาวชนไทย ยุคใหม่... รู้จักใช้พลังงาน” (16 มิ.ย. 2557)
๑๖ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปวช.และปวส.๑ จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๑๐ คน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ. )เพื่อ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (14 มิ.ย. 2557)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางนำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเหนือและจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
ดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) (13 มิ.ย. 2557)
คณะศึกษาดูงานจากชุมชนในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
วิสาหกิจฯ ต้มเหล้า ทึ่งเตาเศรษฐกิจประยุกต์...ลดฟืนมากกว่า ๖๐% (12 มิ.ย. 2557)
๑๒ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯต้มเหล้าพื้นบ้านตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการสาธิตทดลองต้มจริง พบว่าการกลั่นเหล้า ๕ ลิตร จากเดิมใช้ฟืน ๑๗ กก.แต่เตาเศรษฐกิจฯที่จะส่งเสริมใช้ฟืนแค่ ๔ กก.เป็นที่ประทับใจกลุ่มมาก เพราะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ นอกจากแรงงานและวัตถุดิบแล้ว ต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นและหายากขึ้น
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ (11 มิ.ย. 2557)
บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)
ศบ.9 จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน (8 มิ.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่11 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้สนใจจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน (4 มิ.ย. 2557)
  ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน ณ ร.ร.ถ่อนวิทยา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 344 คน โดยได้รับความร่วมมือและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.4 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004730524900
ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 (29 พ.ค. 2557)
  ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "โครงการถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวันนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมเข้าฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน 30 ท่าน วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และภาคฝึกปฏิบัติ นายสมถวัลย์ นิโรจน์ และ จนท.ศบ.9 บรรยาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537