หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (11 ก.พ. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน (6 ก.พ. 2558)
6 กุมภาพันธ์ 58 พลังงานจังหวัดนราธิวาส นำผู้นำชุมชนจากสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงในชุมชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน
ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ (6 ก.พ. 2558)
"Biogas Safety" นายสุกรี คชพรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่6 อุบลฯ ร่วมกับ อส.พน. ในพื้นที่ออกรณรงค์ให้ความรู้ "ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ" เพื่อให้ผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ทั้งระดับครัวเรือน ฟาร์ม ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป...
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน” (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน” ณ บริเวณภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชน ทีมีศักยภาพด้านพลังงานได้นำเสนอผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงในงาน เช่น สินค้า หรือเทคโนโลยีด้านพลังงาน นวัตกรรมด้านพลังงาน แนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ อันจะส่งผลให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ และประชาชนในสังคมกว้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ไปปฏิบัติ รวมถึงก่อให้เกิดเครือข่ายด้านผลผลิตจากส่วนราชการ/ชุมชน/ประชาชนต่อไป
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) (25 ธ.ค. 2557)
ท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน(ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน"การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (24 ธ.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาารที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรายงานผลการใช้พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผบ.ร้อย.ตชด.415 กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (19 ธ.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 290 คน เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ธ.ค. 2557)
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "พลังงาานกับชีวิตประจำวัน" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มามใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (18 ธ.ค. 2557)
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. รวมทั้งคณะ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ธ.ค. 2557)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ และบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชมในหัวข้อ "พลังงานกับชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต.บางน้ำจืด, อบต.ละแม, อบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2557)
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต.บางน้ำจืด, อบต.ละแม, อบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ พร้อมบรรยาย..หัวข้อ "พลังงานในชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) (15 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ นำคณะจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ประชุมสัมมนาครั้งที่1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 ธ.ค. 2557)
ประชุมสัมมนาครั้งที่1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองฯ จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร ผู้บังคับกองร้อยตชด.324 เป็นประธานในพิธีฯ 12 ธันวาคม 2557 ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการที่10(จังหวัดพิษณุโลก)
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (4 ธ.ค. 2557)
คณะศึกษาดูงานจากเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
นิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (4 ธ.ค. 2557)
งานจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รอง ผวจ.พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 2 ธค. 2557 โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษา หน.ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงาน 370 คน
จัดประชุมครั้งที่1 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (4 ธ.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) จัดประชุมครั้งที่1 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทีมศูนย์ฯอุบล นัดประชุมฯครั้งที่1โครงการทหาร แล้วเสร็จเมื่อ5พ.ย.57 (6 พ.ย. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลฯ จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในค่ายทหาร ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชน รร.ส่วนราชการที่อยู่ใกล้ๆมาชมด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (6 พ.ย. 2557)
หศบ.6และคณะ เข้าชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ที่วัดเทพมงคล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบบเรียบง่ายแต่ชัดเจน และได้รับความสนใจจากพระภิกษุและญาติโยม เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 พ.ย. 2557)
ศบ.6 ร่วมกับพลังงานจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกันโดยจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน55แห่ง หัวข้อ "เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก (6 พ.ย. 2557)
ศบ.10(จ.พิษณุโลก)ร่วมโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก" ณ วัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยนายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537