หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (30 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยมีคุณสารภี ชัญถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs (29 มี.ค. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ“การจัดการขยะและการนำขยะมาเป็นพลังงาน“ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมรับฟัง 220 คน วันที่ 29 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 29 มีนาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 350 คน ในการนี้ นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 (27 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 2.สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 3.วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4.สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี 5.เทศบาลตำบลซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 6.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดย หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ, หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) นายสุนันท์ บัวเนี่ยว เข้าร่ วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และนายสรสิช คำสายใย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
จัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ จำนวน 250 คน ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานจัดงานอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้ความสนใจ เทคโนโลยีฯ พลังงานเพื่อจะนำไปขยายผลในชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน (24 มี.ค. 2560)
จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำ ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชภายใต้ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 22 ท่าน เข้า ศึกษาดูงาน ณ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน ผอ.รพ.สต.ท่าสะท้อน (คุณจุฑารัตน์ บุญพา) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันเดียวกัน ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ จำนวน 22 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีฯ โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน (24 มี.ค. 2560)
วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน
อบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (23 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 23 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดสโมสร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 48 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 20 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" (17 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" (16 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน"รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย (16 มี.ค. 2560)
รพพ.ดนัย เอกกมล พร้อม ผถผ.สำราญ ปทุมานนท์ ได้ลงตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เขตรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ดังนี้.- - ติดตามผลงาน ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดย รองผู้กำกับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมคณะ - ติดตามผลงานวิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดยปลัดอำเภอสร้างคอม, นายกเทศมนตรีตำบลสร้างคอม, พัฒนาชุมชนบ้านยวดและ สวท.อุดรธานี -มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ 14-15 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพฐ. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 100 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) จัดฝึกอบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7-8,9-10 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวนรวม 60 คน
อบรม หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน จาก -กลุ่มสหกรณ์ชุมชนตำบลพังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชมชนบ้านคำครึ่ง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านอุทัย ภูริพงศธร ร่วมกับ อบต.เสวียด อ.ท่าฉาง ,เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และ อส.พน.จำนวน 45 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประชุมสัมมนา โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 มี.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อย ตชด.ที่ 346 อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดย ผบ.กองร้อยที่ 436 และพลังงานจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศบ.10 ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อหวังผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในช่วงฤดูร้อนได้มากขึ้นโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป งานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537