หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
อบรมวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 1 (Energy Safety)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 1 ของปี 2559 โดยมีนายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งมีนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ ที่ พพ. พัฒนาขึ้นนี้ ได้นำความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมสื่อและกิจกรรมไปเผยแพร่ยังสถานประกอบการ ฟาร์ม และชุมชนต่างๆแล้ว กว่า 529 แห่ง และในปี 2559 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายการขยายผลอีก 750 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) และผู้นำชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ กว่า 150 คน โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหินบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559
เปิดอุทยานพลังงาน
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดอุทยานพลังงานศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สนใจอยากเข้าชมอุทยานพลังงาน ภาคเหนือ ติดต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 7 เชียงใหม่ ภาคอิสานติดต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 3 มหาสารคาม ภาคใต้เข้าเยี่ยมชมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
งาน "WM2E-2016"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2015-2036 ,แผนอนุรักษ์พลังงาน 2015-2036 และโครงการ Thailand Energy Awards ซึ่งอยู่ในความดูแลของ พพ.ภายใน งาน "WM2E-2016" สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ สำหรับบรรยากาศภายในงานมีนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสร้างเครือข่าย งานวิจัยด้านวิศวกรรม รวมไปถึงงานเน็ทเวิร์คเครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม งานในครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวัเนนี้ 14 กันยายน 2559
การประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากสมาคมการค้ายูโรเปียน เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce: EABC) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจาก EABC กับ พพ. ขึ้น โดยมีนางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแสงอาทิตย์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหารือกันในประเด็น เรื่อง นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และนโยบาย สถานการณ์ โอกาสในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
พพ. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับคณะผู้แทนจากเอธิโอเปีย เรื่อง นโยบายและแผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ การชลประทานและการไฟฟ้าแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Federal Democratic Republic of Ethiopia) อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “Utilization of Solar Energy for Rural Water Supply and Small Scale Irrigation” ภายใต้โครงการ Professional Development Program ระหว่างวันที่ 4-16 กันยายน 2559 โดยมี Asian Institute of Technology (AIT) เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ทางคณะผู้แทนเอธิโอเปียได้เล็งเห็นว่า พพ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จและมีบทบาทในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 พพ. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับคณะผู้แทนจากเอธิโอเปีย เรื่อง นโยบายและแผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อให้คณะผู้แทนจากเอธิโอเปียนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและปรับใช้ในประเทศตนต่อไป
พพ. จัดกิจกรรม “เด็กไทย ใส่ใจ ฉลาดใช้พลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม "เด็กไทย ใส่ใจ ฉลาดใช้พลังงาน" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
" คุณค่าที่สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน " พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 48 ราย เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติแห่งคุณความดีที่ได้กระทำไว้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นผู้อุทิศตนและเวลาว่างแก่ทางราชการ อันนำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันนี้ 2 กันยายน 2559
สัมมนา "เผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ได้จัดสัมมนา "เผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย และร่างคู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" โดยมีนางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้น ที่ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
พิธีมหาพุทธาภิเษก พระไพรีพินาศ และหลวงปูทวด ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระไพรีพินาศ และหลวงปูทวด ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานดับเทียนชัย และนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดี พพ. ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ในการนี้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทางศาสนาตามขั้นตอน โดยพิธีดังกล่าวมีความเชื่อว่าวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันภัยอันตรายและให้เกิดความสวัสดีมีชัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
พพ. เดินหน้าปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระตุ้นประหยัดพลังงาน
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ" พพ.พร้อมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ผ่านสถาบันการเงิน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
พพ. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอย่างที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ในจังหวัดชลบุรี ณ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง และบริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย Mr.Luc Steven UN Resindent Coordinator และUNDP Resident Representative สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดการสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หรือ PEECB ( Promoting Energy Efficiency Commercial Buildings) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ United Nations Development Programme (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นที่ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การประชุม Knowledge Sharing on Best Practice in RE Policies to Malaysia and Thailand
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย เอกกมล เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Energy Programme for Indonesia/ASEAN ที่ ASEAN Centre for Energy (ACE) และ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) จัดทำร่วมกันขึ้น เพื่อให้คณะผู้แทนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานยังประเทศไทยและสาธารณรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผู้แทน พพ. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกันในเรื่องโครงสร้างและการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทนของทั้งสองประเทศ รวมถึงประเด็นความท้าทายในด้านพลังงานทดแทนที่ภาครัฐของทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวารสารรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม "เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" กิจกรรมในครั้งนี้ พพ. ได้นำความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานระดับชาวบ้าน มาเผยแพร่และจัดแสดงทั้ง เตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร การทำถ่านอัดแท่ง น้ำส้มควันไม้ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาอังโล่ประสิทธิภาพสูงและการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวันมี นอกจากนั้นยังมีเวทีให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน
เยี่ยมชมการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมทดลองนั่งยานยนต์ไฟฟ้า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมทดลองนั่งยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 และเชื่อว่าจะมีปริมานกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ได้รวมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้มีโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจำนวน 79ตัว โดยโค-กระบือ เหล่านี้จะมีบัตรประจำตัวและจะส่งมอบให้กับอธิบดีกรมปศุสัตว์นำเข้าธนาคารโค-กระบือต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
การสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิชาการและประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสินใจลงทุนและให้บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ ซึ่งมีระยะเวลารับสมัครตั่งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งครบถ้วนตามเป้าหมายทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ในการนี้ นายธรรมยศ ศรีช่วย ฮธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในงานดังกล่าวด้วย ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537