หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม (30 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าชี้แจงโครงการรายละเอียด แผนขั้นตอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมรับฟัง 44 รูป และประชาชน 7 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานฯการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย รองฯผกก.ตชด.41 (พตท.สุนทร จิรวัฒนผลิน)ให้เกียรติเป็นประธาน มีข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ตชด.414,พลังงานจังหวัดชุมพร,รถโมบายน์ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61ท่าน วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 126 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายธีรศักดิ์ พลายมี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ราษฎร อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (28 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมนา(ครั้ง1)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้บริหารฯและ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน ในการนี้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 27 พ.ย.60
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (24 พ.ย. 2560)
ศบ.9 (นครศรีฯ) เข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ(อารามหลวง)อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในการนี้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร(คุณวรรณี แก้วมณี)และพลังงานจังหวัดชุมพร(คุณทองรัตน์ วรรณนุช)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 รูปและกรรมการฯวัด จำนวน 18 ท่าน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (20 พ.ย. 2560)
ผถผ. พร้อมด้วย หศบ.1(จ.ปทุมธานี)และ หศบ.5 (จ.ขอนแก่น)ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 และได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดการใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ปี 2554 ณ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560
คณะครู นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบางปรน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 พ.ย. 2560)
คณะครู,นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบางปรน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (17 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 60 คน และคุณครูจำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 17 พฤษศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (17 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 87 คน และคุณครูจำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน (16 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 256
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (14 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและท่านนายกสภากาชาติจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่สำรวจและจัดสรรพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม)ร่วมกับพลังงานจังหวัดมหาสารคามได้รับผิดชอบในการสรรหาชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 38 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) มี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์) และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 พ.ย. 2560)
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกษตรกรลูกค้ารายใหม่และทายาทเกษตรกร ปีบัญชี 2560 จำนวน 3 รุ่นๆละ 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยการนำความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม วันที่ 7,10 และ 14 พฤษจิกายน 2560
การจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (14 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวน 98 คน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (10 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการเบื้องต้น 20 ท่าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (8 พ.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการ จัดนิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬและหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (7 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอานามัยและความปลอดภัย จำนวน 140 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านพลังงานจึงได้เชิญ นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และโซล่าเซลล์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง (6 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 23 คน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง และผู้อำนวยการ รพสต.หัวสำโรง เข้าร่วม รับฟังการชี้แจงและตอบรับโครงการฯในครั้งนี้ด้วย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537