หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงาน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ. การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 453 คน และมีหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า เข้าร่วมจัดบูธ จำนวน 15 แห่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (21 ธ.ค. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2560 จำนวน 175 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2560
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ธ.ค. 2560)
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร,เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561" จำนวน 74 คน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โดย นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (18 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรโดย พลังงานจังหวัดชุมพร (คุณทองรัตน์ วรรณนุช)และคณะฯ นำเทศบาลตำบลชุมโค และเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 40 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 40 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 150 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ (15 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง และเทศบาลตำบลศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศบ.10 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตามฐานเรียนรู้ฯ ต่างๆ
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
นิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (scouts go solar) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสำราญ ปทุมานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี) กล่าวรายงาน และ พันตำรวจโท วิบูลย์ อุ่นนันกาศ รองผู้กำกับการ 2 กล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้มีกำลังพลเข้ารับฟังการชี้แจงจำนวน 190 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ (13 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด กล่าวเปิดการประชุม มี อสม. และบุคลากร รพสต.แม่ปะ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จำนวน 113 คน เมื่อันที่ 13 ธันวาคม 2560
โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (8 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)จัดการประชุมครั้งที่ 1ภายใต้โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลียว ตามสีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านด่าน ผู้แทนสภอ.บ้านด่าน สัสดีอำเภอบ้านด่าน ผอ.โรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก ผอ.รพ.สต.ในอำเภอบ้านด่าน นายกองการบริหาส่วนตำบลวังเหนือ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลวังเหนือ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 (8 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย รอง ผบ.ร้อยตชด.317 กล่าวเปิดการประชุม มีผู้นำชุมชน ราษฎร และบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จำนวน 84 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต (7 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (พ.อ.รัฐพร พัฒนรังสรรค์)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 150 ท่าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
นิทรรศการและประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดขุนพรหมดำริ (7 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) จัดนิทรรศการและประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดขุนพรหมดำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 68 ท่าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
"โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" (4 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยการนำของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) มี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2560
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม (30 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าชี้แจงโครงการรายละเอียด แผนขั้นตอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมรับฟัง 44 รูป และประชาชน 7 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานฯการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย รองฯผกก.ตชด.41 (พตท.สุนทร จิรวัฒนผลิน)ให้เกียรติเป็นประธาน มีข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ตชด.414,พลังงานจังหวัดชุมพร,รถโมบายน์ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61ท่าน วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 126 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายธีรศักดิ์ พลายมี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ราษฎร อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (28 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมนา(ครั้ง1)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้บริหารฯและ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน ในการนี้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 27 พ.ย.60

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537