หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” โดยมี พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี บรรยายธรรมให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยการใช้หลักธรรม หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 2 (ตึกเหลือง พพ.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การสัมมนา "การวิเคราะห์ผลการ อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน( พพ.) จัดสัมมนา"การวิเคราะห์ผลการ อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม" ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานทางอิเลกทรอนิกส์ เพื่อรองรับภารกิจตามกฏหมายและภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานโดยมี นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการรับส่งรายงานพลังงานผ่านทางอิเลกทรอนิกส์ (E-Form) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานที่สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานได้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุม "Renewable Readiness Assessment and RRmap Analysis for Thailand"
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม "Renewable Readiness Assessment and RRmap Analysis for Thailand" ที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าต่างประเทศ (International Renewable Energy Agency - IRENA) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท จากการที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนมกราคม 2559 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือด้านวิชาการในแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย และได้ขอให้ IRENA ดำเนินโครงการศึกษาประเมินความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของไทย ในการนี้ IRENA ร่วมกับ พพ. จึงได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประเมินแผนและนโยบายด้านพลังงานทดแทนของไทยเบื้องต้น และการเผยแพร่การจัดทำแผนงานด้านพลังงานทดแทนของไทย หรือที่เรียกว่า REmap เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
พพ.ติด "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" ช่วยผู้บริโภค เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
ลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับฉลากฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวม 77 ราย จาก 11 ผลิตภัณฑ์ คาดช่วยชาติประหยัดพลังงาน 167.8ktoe หรือคิดเป็นเงินกว่า 5,100 ล้านบาท พลเอกอนันตพร กล่าวว่า "การที่ พพ.ได้ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในผลิตภัณท์ต่างๆนี้ นับว่าเป็นมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถดูค่าตัวเลขได้ในฉลาก เพื่อพิจารณาเปรียบเที่ยบค่าประสิทธิภาพพลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ผู้ประกอบการก็ได้รับการยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ผลิตมานี้ประหยัดพลังงานได้จริง" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
พพ. ชูวิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น ต้นแบบการใช้พลังงานสะอาด
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 ณ วิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยแม่แรง ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะสื่อมวลชน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนภาระกิจของ พพ. ในปี 2560 ในการพบปะสื่อมวลชน ที่ รร.เซนทรารา ลาดพร้าว ว่า "พพ.มีแผนขับเคลื่อนภารกิจ ตามแผนพลังงานทดแทนฯและแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี60 ในโครงการต่างๆ คือ เร่งส่งเสริมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีโครงการโซล่าเสรี และโซล่าราชการ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนระบบอบแห้งแสงอาทิตย์แก่ประชาชน ที่ตั้งเป้าไว้กว่า 5,000ตารางเมตร และสนับสนุนการลงทุนบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์ในชุมชนทางภาคอีสานกว่า 15ระบบ" "พพ.จะเร่งติดตามการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งชีวภาพ ชีวมวล และแสงอาทิตย์ รวมถึงจะมีการทบทวนอัตราFitให้มีความเหมาะสม ซึ่งในปีนี้จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และVPP จากชีวภาพและชีวมวล รวมทั้งแบบHybrid ประมาณ 600-700 เมกะวัตต์" "สำหรับภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน ในภาคเอกชน พพ.มีโครงการต่างๆ เช่น BEC หรือ Building Energy Code ซึ่งเราจะมีการ MOU กับผู้ประกอบการ ในการสนับสนุน ตรวจแบบอาคาร ส่วนมาตรการสนันสนุนทางการเงิน พพ.ก็ยังคงมีเงินหมุนเวียนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะปล่อยกู้ วงเงิน 1,571 ล้านบาท และโครงการสำคัญในปีนี้ คือ Block Grant ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานรัฐ วงเงินกว่า 4พันล้านบาท และด้านพลังงานทดแทนอีก 2พันล้านบาท" ณ โรงแรม เซนทรารา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
มอบรางวัล “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการฯ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา กรุงเทพฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด พร้อม เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” ซึ่ง สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ที่ตั้งในแต่ละภูมิภาค โดยในขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯ อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้จัดสัมมนา ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมนวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มพลังกันหน่อย...รมว.พลังงาน นำออกกำลังกาย
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีทั้งเต้นแอโรบิค เตะตะกร้อ โดยกิจกรรมออกกำลังกาย พพ. ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ข้าราชการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการประชุมฯ ดังกล่าว นับเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังที่ อธิบดี พพ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรม ขึ้น ซึ่งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักต่างๆ ของ พพ. จะทำหน้าที่พัฒนาและสร้างค่านิยมของ พพ. ขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งจะมีการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ค่านิยมที่จะจัดทำขึ้นให้มีการนำไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ข้าราชการ พพ. ประกาศ "ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น"
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดเแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน" โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ที่บริเวณลานเอกประสงค์ พพ. ทั้งนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวว่า "ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนง เพื่อต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม จะไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ และทั้งจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
แถลงผลการดำเนินงาน“โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “ โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายและนำเข้าเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียได้พบปะและรับทราบข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้กลไก ESCO หรือแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อประยุกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พพ. ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัทซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ส่งเสริมการติดฉลากประสิทธิภาพสูง
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ตรวจราชการโครงการฝายธงน้อย
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ณ เขื่อนน้ำว้าและฝายธงน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
เยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย นายนาวิน นาคนาวา ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน) จังหวัดเชียงราย และคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย ของบริษัท วินฟู้ด 777 จำกัด อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตลำไยอบแห้งส่งออกกว่า 12,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงอบแห้งกว่า 5,000 ตันต่อปี และกำลังมีโครงการจะเปลี่ยนไปใช้ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานแห่งนี้ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการอบรมความรู้ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงการที่ พพ.ร่วมกับ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อสพน.ในพื้นที่ ออกเผยแพร่ความรู้ฯ ในสถานประกอบการกว่า 750 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มค. 60
ประชารัฐ เดินหน้า "เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy)" แผนลงทุน 4 แสนล้าน ดันไทย Bio Hub ของโลก
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการลุงทุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอิสระ ว่องกุศล หัวหน้าทีมภาคเอกชนสานพลังประชารัฐ เข้าร่วมการลงนาม ฌ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
การสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560”
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” ซึ่ง สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ที่ตั้งในแต่ละ๓มิภาค โดนขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯ อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้จัดสัมมนา ณ โรงแรม มันตราวารี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองทุ่งเพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
การสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย" โดยมี นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าว พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนดั้งเดิมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม การสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมและเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537