หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
การอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (20 ก.พ. 2561)
มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน โดยมีการอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บุคลากร และนักศึกษา ได้นำแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 ก.พ. 2561)
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.บุรีรัมย์ และวิสาหกิจชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
พนจ.บุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดธุรกิจของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 20 คน เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงานโดยมี หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (15 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 85 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 721 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (12 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 293 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันี่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (9 ก.พ. 2561)
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 31 ท่าน เพื่อรับความรู้เสริมภาคทฤษฎี โดยการสังเกต ดูงาน และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ จากหน่วยงานฯเพื่อนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพได้อนาคต โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน จำนวน 56 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงบ่าย)
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 313 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 317 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 289 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 280 คน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 41 คน ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน (26 ม.ค. 2561)
นายไกร ศรจอนกุลและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน" (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพขร, เครือข่ายป่าชุมชนตำบลบ้านดง หมู่ 1 หมู่ 8, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ, โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร, กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรวังชะพลู , โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และ ชุมชน หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 35 คน
กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ พ.ท.วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ์ รอง ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมคณะนายทหารของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. พ.ท.บัญชา เผือกเทศ กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวง ศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง ท่านปลัดอวุโสเมืองราชบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้แทนศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินราชบุรี ผู้แทนสำนักกำกับกิจการพลังงานเขต 10 ราชบุรี ผู้แทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้แทนบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม พลังงานจังหวัดราชบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดง สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพร่วม) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จ.ราชบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเนอร์จีเวิร์ล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด สวนธนพร วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งหนองโรงพัฒนา วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึง วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาดบัวขาว วิสาหกิจทำเห็ดปลูกผักหลากชนิด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียน จำนวน 325 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยการนำของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 45 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537