หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (28 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 38 คน วันที่ 27 มีนาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (26 มี.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (25 มี.ค. 2562)
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (22 มี.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถม 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 22 มี.ค.62
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 มี.ค. 2562)
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน จำนวน 110 คนโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โรง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ - รร.บ้านทับใหม่ อ.เคียนซา - รร.เทพมิตรศึกษา อ.เมือง - รร.อบจ.สฎ.1(ดอนศักดิ์ผดุงวิทย์) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 19 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (18 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 2.โรงเรียนวังน้ำพุ 3.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4.โรงเรียนบ้านอุ่ม อ.ภูหลวง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการการทำงานจากสถานที่จริง เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 170 คน วันที่ 15 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 (14 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 ท่าน และมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา (11 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปี 2562 ร่วมกับ ทต.โกสุมพิสัย และโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงาน ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นการเข้าฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน รับฟังการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าอวบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน วันที่ 8 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562 (8 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ จากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 กลุ่ม คือ 1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 2.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย อ.เมือง 3.เทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ 4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร อ.สระใคร 5.เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ และ 6.เทศบาลตำบลโพนสา จ.หนองคาย หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดในครั้งนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร จำนวน 74 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562
รักษาการพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี และอบต. ประทัดบุ เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม) (8 มี.ค. 2562)
รักษาการพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี และอบต. ประทัดบุ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 คน รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม) โดย นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 6 มีนาคม2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6มีนาคม2562 โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯทั้งสิ้น 60 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง" โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพัน (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง" โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดงาน มีกำลังพลและแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 44 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 (7 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ในจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1.เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม 2.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อ.โพนพิสัย 3.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง 4.ชุมชนโพธิ์ชัย อ.เมือง 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร 6.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอด โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) วันที่ 5 มีนาคม 2562
สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (6 มี.ค. 2562)
สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ - รร.ทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ - รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ อ.พระพรหม - รร.ปากพูน อ.เมือง - รร.โมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 5 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพ.สต.ณ รพ.สต.บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (5 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพ.สต.ณ รพ.สต.บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 มี.ค.62
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง (4 มี.ค. 2562)
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานราชการ เอกชนให้ความรู้ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์บริการวิชาการที่6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้มีการสาธิตการทำ ข้าวจี่จากเตาปิ้งย่างไร้ควัน ข้าโพดต้มจากเตาชีวมวล และยาสมุนไพรผู้เฒ่าอุ้มช้างจากเตามหาเศรษฐี เพื่อให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมพิธี วันที่ 3 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม (4 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 2 มีนาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (28 ก.พ. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 265 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ในวันที่ 27 ก.พ.62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537