หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน"
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "นโยบายการขับเคลื่อนและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านพลังงานดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมร่วมเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" โดยการจัดกิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" เป็นการเปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารและความรู้ด้านพลังงาน ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ในยุค 4.0 บนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบผฏิบัติการ ios -Android ที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแบบ Real Time สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า สินค้าพลังงานและข่าวสารต่างๆ แล้วยังร่วมสนุกด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษทุกเดือน ทั้งนี้พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand นั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทยยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น หน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ล่ะหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพริเคชั่นโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ล่ะหน่วยงานได้อีกหนึ่งช่องทาง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0” โดยมีนางสาวมัณฑนา ฟูกุล พลังงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เมืองนครพนม กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ นิทรรศการแบบบ้านประหยัดพลังงาน ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน โครงการ Thailand Energy Awards และการแสดงเทคโนโลยีจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนพร้อมจำหน่ายสินค้าด้วย ณ ลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. สนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) ภาคกลาง
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคกลาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพ โดยโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มุ่งเน้นส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการ หรือมาตรการสร้างจิตสำนึก ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย มีผลคืนทุนเร็ว โดยในการดำเนินงาน มีอาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 แห่ง เกิดผลประหยัดรวม 391.81 toeต่อปี คิดเป็นเงิน 17,476,992.28 บาทต่อปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษา
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยธาตุพนม ณ ห้อง Training room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนแม่บท AEDP 2015 และ EEP 2015 ซึ่งแผนทั้งหมดตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านพลังงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น พพ. จึงต้องมีมาตรการกับทุกภาคส่วน ทั้งการบังคับ เช่น มาตรการ BEC และการสนับสนุน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้พลังงาน สำหรับการสอดแทรกหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเรียนการสอนนั้น นับเป็นวิธีการเผยแพร่ที่ยั่งยืน”นายยงยุทธ รองอธิบดี พพ. กล่าว สำหรับตัวแทนสถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า “ในนามสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบุคคลากรด้านพลังงาน การศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากร โดยจะนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากที่สุด”รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร กล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สัมมนาสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบ ISO 50001
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารด้านพลังงาน (EnMR) โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยมีผู้แทนสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) เป็นประธานเปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจ วิเคราะข้อมูลพร้อมเนอแนวทาง/แผนการส่งเสริมการใช้ระบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลศักยภาพในการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศรูปแบบการประยกต์ใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งานรวมถึงแนวทางและการส่งเสริมการใช้งานระบบตามกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจลงทุนใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"
พลเอกอนันพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติมอบรางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาด ของผู้ที่ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงาน เปิดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (AMER) ระดมวิสัยทัศน์หาทางออกสถานการณ์พลังงาน ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทางเลือกพลังงานทดแทนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ทั้งนี้ ภายในการประชุม AMER มีการหารือร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกกว่า 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น UAE กาตาร์ อินเดีย มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งผู้นำองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศกว่า 20 องค์กร อาทิ ADB, IEA ENERGY CHARTER เป็นต้น โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตด้านการจัดหาความต้องการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน ใน 3 หัวข้อที่สำคัญได้แก่ ตลาดน้ำมัน (Oil Market) ด้านก๊าซธรรมชาติ (Gas Market) และด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสู่ทางเลือกพลังงานทดแทน ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
DEDE HOME ร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านและสวนแฟร์ 2017”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ DEDE HOME บ้านต้นแบบดีดี รักษ์พลังงาน ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2017” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยสินค้าแต่งบ้าน แต่งสวน กว่า 3,200 บูธ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รวมถึงกิจกรรมคุณภาพอีกมากมาย โดยนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายในงานว่า “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้จัดทำโครงการ บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน ประกอบด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ที่ พพ. จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่ง พพ. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานและมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างบ้านประหยัดพลังงานไม่ยากหรือมีราคาแพงอย่างที่เข้าใจ การออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมตั้งแต่การก่อสร้างนั้น จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้บ้านที่สวยงาม ทันสมัย อยู่สบาย และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกันด้วย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
สัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4 ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวันชัย รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ” “ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ พพ. และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ "
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ " โดยมี นายวัชระ ลอยสมุทร ผู้จัดโครงการ เป็นผู้บรรยาย ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันกาาศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานมีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 28,683,835 kWh/y หรือ เทียบเท่า 2.44 ktoe หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 114,735,341 บาท/ปี ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมย่อยโครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย (Focus Group) ครั้งที่ 3
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดการประชุมย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย ในการประชุมเพื่อนำเสนอ ผลการสำรวจ วิเคาะห์ข้อมูล รวมทั้งเสนอแนวทาง แผนการส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และนำเสนอ ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานในภาพรวม โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย รวมถึงการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนนำผลการศึกษาไปจัดทำแผนส่งเสริมวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
พพ. รวมดวงใจ แสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. กล่าวแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันยืนตั้งจิตสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต แสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จากนั้นได้ร่วมกันจัดต้นดาวเรืองเป็นรูปหัวใจพร้อมสัญลักษณ์เลข ๙ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึก 7
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัย โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งพร้อมกันเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเอ - บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประชุม "Renewable Energy Data Explorer"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง Renewable Energy Data Explorer โดยมีผู้แทนจาก สวค. สพส. กผ. USAID และ National Renewable Energy Laboratory (NREL) เข้าร่วมประชุม โดย Renewable Energy Data Explorer เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาจาก USAID และ (NREL) เพื่อใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว ยังเป็นลักษณะ Web-based tool ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพลังงานทดแทนจำนวน 16 ประเทศ คิอ ไทย สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กานา อินเดีย คาซักสถาน เคนยา แม็กซีโก เนปาล ปากีสถาน อินโดนิเซีย และ ฟิลิปินส์ ซึ่งข้อมูลของแต่ละประเทศที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. นำมาประยุคต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ก. พลังงาน จัดนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์”
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์” นำเสนอพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีโดยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมงาน ณ ลานชั้นล่าง อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
“โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน”
วันนี้ 3 ต.ค. 2560 ณ ร.ร พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาสรุปผลการติดตามความยั่งยืน ความต่อเนื่อง โครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards พร้อมเสวนาในหัวข้อ “โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และAEAN Energy Awards ในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล เช่น ประเภทโรงงาน ประเภทอาคาร ประเภทพลังงานทดแทน และประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
15 ปี กระทรวงพลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 15 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
“อนันตพร” มอบนโยบาย ให้บุคลากรกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนแผนพลังงานปี 2561
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพลังงานปี 2561 โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ซึ่งได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก มีผลสัมฤทธิ์สามารถประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน และก้าวสู่ปีที่ 16 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการทำงาน สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานในปี 2561 นี้ ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และการปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อตกลงผูกมัดในเชิงพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ การลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลง COP21 เป็นต้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready