หน้าหลัก >> นำเสนอผลงานบุคคล

นำเสนอผลงานบุคคล
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายชยุตม์รัฐ สายประดิษฐ์ จากตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ ๔๑๕
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม จากตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๒
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายกิติชัย ศรีมูล จากตำแหน่งนักวิศวกรปฎิบัติการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๓๑๒
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวจริยา บุตรเนตร จากตำแหน่งนักวิศวกรชำนาญการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๗๐
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ ๙๙
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายเอกลักษณ์ เลื่อนสุนทร จากตำแหน่งนักวิศวกรปฏิบัติการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๑๔๘
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายธนา นาคนาวา จากตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ เป็นตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๔๑๙ กลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สสอ.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวสัญธิญา รัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๕๖ กลุ่มช่วยอำนวยการ สบก.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวสุจิตรา จำนงบุตร จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๔๒๒ กลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สสอ.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายใจเพชร แก้วโภคา จากตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เป็นวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๑๕๑ กลุ่มพลังงานควบคุม สกอ.
การจัดทำคำขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๕ กลุ่มงานการคลัง สบก. (ภายในวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑)
การจัดทำคำขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๕๖ กลุ่มงานการคลัง สบก. (ภายในวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑)
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายณัฐพงศ์ แก้วศรี จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เลขที่ ๔๓๓ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ สถผ.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายพงศ์พันธุ์ จากตำแหน่งวิศวกรขำนาญการ เป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๕๕ กลุ่มวิชาการ สกอ.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวสุปรานี นาคดิลก จากตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เป็นวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๓๒๗ กลุ่มสาธิตและส่งเสริม สพส.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายฐากร ชัยวิริยกุล จากตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ เป็นวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๔๓ กลุ่มกำกับกสนินุรักษ์พลังงาน สกอ.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายกิตติพงค์ หมีปลั่ง จากตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๙๓ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวกัญญาวีร์ จันทรเดช จากตำแหน่งนักวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ เป็นนักวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เลขที่ ๓๕๙ กลุ่มชีวมวล สวค.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายพิสิฏฐ สงวนตระการกุล จากตำแหน่งนักวิศวกรชำนาญการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๕๖ กลุ่มชีวมวล สวค.
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายเกษม จ่ากลาง จากตำแหน่งนักวิศวกรปฏิบัติการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๔๓๑ กลุ่มพลังงานลม สวค.

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537