หน้าหลัก >> กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินโครงการ งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2560 (EB4(2))
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่สำคัญและผลการเบิกจ่ายเงินงบประาณ
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 - 2561 (เงินกองทุนอนุรักษ์)
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ตรวจสอบรายชื่อ อาคาร/โรงงานควบคุม
กรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ พพ.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของกระทรวงพลังงาน
ประกาศ เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2554
การพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
แผนบริหารความต่อเนื่อง พ.ศ.2556 (Business Continuity Plan 2013)
มาตรฐานการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537