หน้าหลัก >> แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การซักซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกองทุนอนุรักษ์)
แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ด่วนที่สุด สธ 0407/2.2/ว 42 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2551
การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด นร/ว 550 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
แนวทางปฎิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ ที่ คค 0205/ว 8175 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการยกเลิกการปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
แจ้งมาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ โดยประกาศเป็นมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1321-61)
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนัง
แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณาที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพาร (Para Soli Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๐๕.๓/ว ๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ข้อสังเกตุของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง ด่วนที่สุด สป.พน. ที่ พน ๐๒๐๑/ว ๓๔๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537