หน้าหลัก >> แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่่
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-catalog) เพิ่มเติม
การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พณ 0806/ว ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
แนวทางปฏิบัติการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัยหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายคน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคาด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่สำคัญและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลการประเมินโครงการ งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2560 (EB4(2))
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 - 2561 (เงินกองทุนอนุรักษ์)
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ตรวจสอบรายชื่อ อาคาร/โรงงานควบคุม

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537