จริยธรรมข้าราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศแต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม) ( ธ.ค.59)
ประกาศแต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศแต่งตั้ง
อำนาจหน้าที่
     
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การนำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จ”
เอกสารประกอบการบรรยาย “ กลยุทธ์และแนวการส่งเสริมจริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จ”
บุคลากร
อำนาจหน้าที่
     
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน
การอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "
การอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2560
การสัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
สรุปผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ พพ. ในระดับสูงมาก
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
     
ประกาศและข้อกำหนด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2560 -2564
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ.
แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่่นใด
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประกาศ เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริต และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อบังคับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ
     
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรม

การจัดการข้อร้องเรียน

  • กลไกการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
  • ทาง Website : คลิกที่นี่
  • ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง :
    1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ
    2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.

นายอำนวย ทองสถิตย์

ประธานกรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายดนัย เอกกมล

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

นายชัยวุฒิ สุทธิเรืองวงศ์

กรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมสุข มุสิผล

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายดำรงค์ ปิยารมณ์

กรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ข่าว update
พพ.ได้รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมากโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2558
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พพ. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2557
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2556
สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2556
อ่านทั้งหมด..     
ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการชุดที่ 3 (แก้ไขครั้งที่2) (18/01/2560)
คณะกรรมการชุดที่ 3 (แก้ไข) (23/03/2559)
คณะกรรมการชุดที่ 3 (09/09/2558)
คณะกรรมการชุดที่ 2 (01/05/2558)
คณะกรรมการชุดที่ 1 (01/05/2558)
     

>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready