logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สํานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอำนาจหน้าที่ สํานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อาคารและที่อยู่อาศัย ภาคคมนาคม และภาคการเกษตรที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  2. กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต จําหน่าย และใช้เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  4. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  5. บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในส่วน ที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Tel: 02-223-0021-9 Ext 1504 e-mail : junjira_p@dede.go.th
 
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์