logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กองพัฒนาพลังงานทดแทนอำนาจหน้าที่ กองพัฒนาพลังงานทดแทน มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้
  1. กําหนดระเบียบและมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้พลังงาน
  2. กําหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
  3. สํารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย และการใช้พลังงาน 
  4. กําหนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและการใช้พลังงาน
  5. ส่งเสริม รณรงค์ และสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรและกลุ่มเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่น
  6. กํากับดูแลการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย การใช้ และการบํารุงรักษาแหล่งพลังงานและระบบพลังงาน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กองพัฒนาพลังงานทดแทน Tel : 02-223-0021-9 Ext 1621 e-mail : pantipa_s@dede.go.th
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์