logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กลุ่มตรวจสอบภายในอำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน Tel : 02-223-0021-9 Ext.1377
 
 
 
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์