logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอำนาจหน้าที่ สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
  2. จัดทําแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขในด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การนําเข้าและการส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
  4. ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนา เชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ Tel. 662-223-0021-9 Ext. 1300 e-mail : praphon_w@dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์