logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอำนาจหน้าที่ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
  2. รณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน
  3. พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานจากผลการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1286
 
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์