logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กองวิจัย ค้นคว้าพลังงานอำนาจหน้าที่  กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้พลังงาน
  2. ศึกษาและประยุกต์การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น
  3. จัดทําแนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างปลอดภัย
  4. ติดตามและประเมินผลสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน Tel : 02-223-0021-9 Ext 1379 e-mail : vipa_k@dede.go.th
 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์