logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงานอำนาจหน้าที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
  2. กํากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
  4. บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน  Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1447 e-mail : narakorn_k@dede.go.th
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์