logo กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอำนาจหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. จัดทำและบริหารจัดการระบบข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา
  • สอบถามข้อมูลด้านพลังงาน  Tel. 02-223-21-9 ต่อ 3
  • สอบถามข้อมูลทั่วไปภายในหน่วยงานศูนย์ฯ Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1629 คุณรัศมี
  • รายงานการจัดการพลังงาน Tel. 02-223-0021-9 Ext.1411 คุณอนุชิต
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์