ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน (Performance on Alternative Energy Policy)
share facebook
 

ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน*

* เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนเชิงภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด เป็นร้อยละ 30 ภายใน ปี 2579 จากการใช้พลังงานทดแทนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ แผน AEDP ในการนี้ พพ. มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนเป็นรายเดือนแบบสะสม ใน 2 รูปแบบภายใต้กรอบระยะเวลาประจำปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) และประจำปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายนของปีถัดไป)

 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537