การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
share facebook

หมายเหตุ แบบ พค.1 ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัท
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
หนังสือมอบอำนาจ
คำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.1) (pdf file)
คำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.1) (word file)
หน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)(word file)
หน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)(PDF file)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537