กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
  2. กํากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
  4. บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน  Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1447 e-mail : narakorn_k@dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537