กองแผนงาน
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กองแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนงาน แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. จัดทํางบประมาณ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานของกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างประเทศและภูมิภาค ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

กองแผนงาน Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1276 e-mail : jumreang_s@dede.go.th
 


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537