en th

ลงทะเบียน
savenew

ประกาศ

ebooknew

พลังงานน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทยพลังงานน้ำ
น้ำจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ เพื่อเป็นการสะสมกำลัง โดยการก่อสร้างเขื่อนหรือฝายปิดลำน้ำที่มีระดับความสูงเป็นพลังงานศักย์ และผันน้ำเข้าท่อไปยังเครื่องกังหันน้ำขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินงานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่มีอยู่ภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  โดยได้ดำเนินการผลิตพลังงานทดแทนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ดังนี้

  - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
  - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน

  เทคโนโลยีพลังงานน้ำ
  - ส่วนประกอบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
  - ประเภทของเขื่อนเก็บกักน้ำ
  - องค์ประกอบของเขื่อนหรือฝาย
  - อาคารโรงไฟฟ้า (Power house)
  - ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย
  - การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
  - เครื่องกังหันน้ำ
  - ระบบสายส่งไฟฟ้า(Transmission Line)

ศักยภาพ
กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การใช้งาน
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2547 - 2552

 

 
>