en th

ลงทะเบียน
savenew

ประกาศ

ebooknew

 


 

ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากที่ผลิตจากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ดำ มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง เมล็ดเรพ และน้ำมันพืช/น้ำมันสัดว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี "transesterification" ร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า "ไบโอดีเซล" หรือ "B100"

 Biofuel Database

>>> Update Events!!!

>>> รายชื่อไบโอดีเซลชุมชน 72 แห่ง "โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน"

 

Biodiesel Price

>>>  ราคาไบโอดีเซลอ้างอิง

>>>  ราคาเมทานอลเฉลี่ยตลาด กทม.

>>>  โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันที่ กทม. (รวมภาษีทุกประเภท และเงินเก็บเข้ากองทุนต่างๆ ในแต่ละลิตร)
         รวมทั้งรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน ย้อนหลัง  

>>>  วิธีการกำหนดราคาไบโอดีเซล [ 1 , 2 ]  

 

Biodiesel Status

>>> แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

 

>>> ด้านวัตถุดิบ

ศักยภาพปาล์มน้ำมัน

> ราคาผลปาล์มทั้งทะลาย น้ำหนัก > 15 กก. และ ราคาน้ำมันปาล์มดิบ

ศักยภาพของสบู่ดำ

 

>>> ด้านการผลิต

>  รายชื่อผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซล (B100)

>  ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล (B100) ของประเทศไทย

 

>>> ปริมาณความต้องการไบโอดีเซลของประเทศไทย

ปริมาณความต้องการไบโอดีเซลสำหรับ Diesel หมุนเร็ว และ B5 รายเดือน

 

LAW & REGULATION

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ.2556

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2550

>>> ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549

 

>> ผลทดสอบการใช้ไบโอดีเซล

ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์, อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน, อัตราการปล่อยมลพิษ

 

>>โครงการด้านไบโอดีเซล

ปี 2554

-โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อการใช้บี 20 แทนน้ำมันม่วงในเรือประมง

- โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวภาพ (Biomass to Liquid) ระดับเชิงพาณิชย์

ปี 2553

- โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล (Biomass to Liquid) ระดับเชิงพาณิชย์

- โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาสร้างความเข้าใจการกำหนดคุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5

- โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ปี 2552

- โครงการวิจัยสาธิตและจัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้ระบบล้างน้ำ

- ค่าจ้างออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร

ปี 2551

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ

- ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- โครงการพัฒนาประเมินผลและเสนอแนะด้านบริหารจัดการโครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

วิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง

- โครงการศึกษาและจัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเม็ดในปาล์ม ระดับชุมชน[ 1 , 2 ]

- โครงการจัดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มที่สหกรณ์นิคมบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

- โครงการจัดตั้งระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนขนาดกลาง จ.ยะลา

- ไบโอดีเซลชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศกัมพูชา

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศเวียดนาม

ปี 2550

โครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงแบบครบวงจร

- โครงการศึกษารูปแบบองค์กรการจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพ

- โครงการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ

- โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน

- โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน

1. กลุ่ม 1

2. กลุ่ม 2

3. กลุ่ม 3

4. กลุ่ม 4

5. กลุ่ม 5

- โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

1. กลุ่ม 1 (ภาคกลาง )

2. กลุ่ม 2 (ภาคตะวันออก และภาคใต้) - ยกเลิก -

3. กลุ่ม 3 (ภาคเหนือตอนบน)

4. กลุ่ม 4 (ภาคเหนือตอนล่าง)

5. กลุ่ม 5 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) [ 123456789 ]

6. กลุ่ม 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) - ยกเลิก -

- โครงการให้ความรู้การผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน

1. กลุ่ม 1 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)

2. กลุ่ม 2 (ภาคเหนือ)

3. กลุ่ม 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [ 1234 ]

- การประเมินผลและติดตามการดำเนินงานโครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

- โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์

- การประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล

- โครงการสาธิตบำบัดนำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลชุมชนและการนำกลีเซอรีนมาใช้ประโยชน์

- วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

- ประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในสหภาพพม่า

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรรมต่อเนื่องจากไบโอดีเซลแบบครบวงจร

ปี 2549

- การคัดเลือกพันธุ์สบู่ดำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

- การพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่จังหวัดกระบี่

ปี 2548

- เผยแพร่ต้นแบบการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลขนาดเล็กในชุมชน

- ศึกษาความเหมาะสมในการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันและไขมัน

ปี 2547

- การศึกษาออกแบบการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนำร่องระดับชุมชน

 

 

>>การดำเนินงานของพพ.

 

2548 2549 2550

 

>> ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Malaysian Palm Oil Board

http://www.mpob.gov.my/

Na

National Palm Oil Board

http://www.biodiesel.org/

http://www.ufop.de/

European Biodiesel Board

http://www.eeb-eu.org/

http://www.biodiesel.com/

http://www.biodieselbr.com/

Biofuel_database_in_East_Asia

Biofuel Database in East Asia

http://hoteye.jp/customer/nef/index.html

 

 

 

 
>