en th

ลงทะเบียน
savenew

ประกาศ

ebooknew

PDF พิมพ์ อีเมล

สัญญาเลขที่ 1/56

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน รับ - ส่ง หนังสือหน่วยงานภายนอก

สัญญาเลขที่ 2/56

สัญญาเช่าบริการความเร็วสูง(Leased Line)

สัญญาเลขที่ 3/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library)

สัญญาเลขที่ 4/56

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า

สัญญาเลขที่ 5/56

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini plant)

สัญญาเลขที่ 6/56

สัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

สัญญาเลขที่ 7/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 8/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiller พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

สัญญาเลขที่ 9/56

สัญญาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติอาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน(บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)

สัญญาเลขที่ 10/56

สัญญาว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ 11/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 12/56

สัญญาว่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ 13/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำลบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สัญญาเลขที่ 14/56

สัญญาจ้างดูแลและกำจัดปลวกในอาคาร ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 15/56

สัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการประจำหน้าห้อง รพพ.(ธรรมยศ)

สัญญาเลขที่ 16/56

สัญญาจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสารประจำหน้าห้อง อพพ.

สัญญาเลขที่ 17/56

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 18/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 19/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารและขนส่ง

สัญญาเลขที่ 20/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา

สัญญาเลขที่ 21/56

สัญญาว่าจ้างโครงการจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Human Potential Development for Increasing Effective Work)

สัญญาเลขที่ 22/56

สัญญาจ้างดูแลและกำจัดปลวก ณ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 23/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลงานคอนกรีต ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 24/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 25/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลงานสำรวจวางแนวและตรวจสอบงานก่อสร้างโยธา ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 26/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลการติดตั้งระบบเครื่องกล ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 27/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลการงานไม้ ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 28/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสถานที่ประจำโครงการ ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 29/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลงานสำรวจวางแนวและตรวจสอบงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 30/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานควบคุมงานก่อสร้างฝาย ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 31/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานควบคุมงานก่อสร้างไฟฟ้า ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 32/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 33/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 34/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 35/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานดูแลเหล็ก ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 36/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ(งานก่อสร้างท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำ) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 37/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ(งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 38/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างฝาย) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 39/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 40/56

สัญญาจ้างเหมาบุคคลบริการถ่ายเอกสาร

สัญญาเลขที่ 41/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล

สัญญาเลขที่ 42/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานตัดทอนต้นไม้ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า 115 KV (Sta.0+000 ถึง Sta.2+623.06) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 43/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบำรุงรักษาสถานที่่ (สถานีสูบน้ำตะวันตก WP1) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 44/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด (สำนักงานโครงการ โรงจอดรถและโรงเ็บของ) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 45/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานตัดทอนต้นไม้ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า 115 KV (Sta.2+623.06 ถึง Sta.6+124.39) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 46/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานตัดทอนต้นไม้ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า 115 KV (Sta.6+124.39 ถึง Sta.10+266.60) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 47/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบำรุงรักษาสถานที่่ (สถานีสูบน้ำตะวันตก WP2) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 48/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเครื่องกล โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 49/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบำรุงรักษาสถานที่่ (สำนักงานโครงการ) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 50/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบำรุงรักษาสถานที่่ (สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 51/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด (สถานีสูบน้ำตะวันตก WP1) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 52/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด (สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 53/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานจัดพิมพ์เอกสาร โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 54/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (สำหรับงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 55/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (สำหรับงานชลประทาน) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 56/56

สัญญาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารประจำฝ่ายบริหารทั่วไป สสอ.

สัญญาเลขที่ 57/56

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานโสตทัศนศึกษา

สัญญาเลขที่ 58/56

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ 59/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สัญญาเลขที่ 60/56

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน

สัญญาเลขที่ 61/56

สัญญาจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสาร ประจำกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สัญญาเลขที่ 62/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 63/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสารประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 64/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานควบคุมดูแลงานก่อสร้างถนนและท่อลอดคอนกรีต ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 65/56

สัญญาจ้างเหมาทำงานรับ-ส่งหนังสือ ประจำโครงการ ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 66/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานควบคุมและดูแลงานดินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 67/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานควบคุมและดูแลงานระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบ ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 68/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)

สัญญาเลขที่ 69/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ (น้ำว้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 70/56

สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลงานบำรุงรักษาสถานที่ ประจำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ (น้ำว้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 71/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 72/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานรวบรวมเอกสารและประสานงาน ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 73/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานซ่อมบำรุงงานระบบเครื่องกลของประตูเหล็ก ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 74/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่่ ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 75/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 76/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของประตูเหล็ก ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 77/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 78/56

สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลงานบำรุงรักษาสถานที่่ ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สัญญาเลขที่ 79/56

สัญญาจ้างเหมาบริการเดินหนังสือ ประจำสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 80/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

สัญญาเลขที่ 81/56

สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์และบริเวณรอบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี)และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)

สัญญาเลขที่ 82/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัญญาเลขที่ 83/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด อาคารสำนักงานประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา) จังหวัดแม่ฮ่อนสอน

สัญญาเลขที่ 8456

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ประจำโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัญญาเลขที่ 85/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล

สัญญาเลขที่ 86/56

สัญญาเช่าใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

สัญญาเลขที่ 87/56

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น ir 6570 จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ 88/56

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ 89/56

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ (Call Center) ประจำกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)

สัญญาเลขที่ 90/56

สัญญาว่าจ้างทำเครื่องกังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน 3 ชุด

สัญญาเลขที่ 91/56

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำงานด้านประสานงานประจำกลุ่มบริหารทรัพย์สิน สบก.

สัญญาเลขที่ 92/56

สัญญาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

สัญญาเลขที่ 93/56

สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (การประชาสัมพันธ์ฉลากประสิทธิภาพสูง)

สัญญาเลขที่ 94/56

สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด หนู ภายในอาคารอนุรักา์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน จำนวน 2 หลัง และศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน (อาคาร Mini Plant)

สัญญาเลขที่ 95/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ

สัญญาเลขที่ 96/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน

สัญญาเลขที่ 97/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไ้ฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ

สัญญาเลขที่ 98/56

สัญญาว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ 99/56

สัญญาว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ 100/56

สัญญาว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ 101/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 102/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ

สัญญาเลขที่ 103/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตาแก๊สแรงดันสูง(เตาหัวเขียว)

สัญญาเลขที่ 104/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

สัญญาเลขที่ 105/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์

สัญญาเลขที่ 106/56

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รายการที่1 เครื่องคอมพิวเตอรืสำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ยี่ห้อ SVOA รุ่น Professional SO 18 จำนวน 26 เครื่อง)

สัญญาเลขที่ 107/56

สัญญาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่แอบ(ขุนแม่รวม)อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 108/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ

สัญญาเลขที่ 109/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา Renewable Heat Incentive (RHI) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 110/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass Pellet พัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับอนาคต

สัญญาเลขที่ 111/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนสีเขียว (GReen Community)

สัญญาเลขที่ 112/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบปรับอากาศ

สัญญาเลขที่ 113/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 114/56

สัญญาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

สัญญาเลขที่ 115/56

สัญญาว่าจ้างดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลมบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญาเลขที่ 117/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงขนาดเล็กในพื้นที่ชายฝั่ง

สัญญาเลขที่ 118/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและทดสอบการใช้แก๊สโซฮอลล์ E85 ในห้องปฏิบัติการของเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์

สัญญาเลขที่ 119/56

สัญญว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก

สัญญาเลขที่ 120/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)

สัญญาเลขที่ 121/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้)

สัญญาเลขที่ 122/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่ 1)

สัญญาเขที่ 123/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

สัญญาเลขที่ 124/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน

สัญญาเลขที่ 125/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์อบแห้งของประเทศไทย

สัญยาเลขที่ 126/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

สัญญาเลขที่ 127/56

สัญญาว่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 40 แห่ง

สัญญาเลขที่ 129/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง(สัญญาปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 130/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 131/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 820 แห่ง

สัญญาเลขที่ 132/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังผลิต 5 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 133/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 10 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 134/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล

สัญญาเลขที่ 135/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ

สัญญาเลขที่ 136/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาการศึกษาภาพรวมสถารการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทย

สัญญาเลขที่ 137/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษายางรถยนต์เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สัญญาเลขที่ 138/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 139/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้

สัญญาเลขที่ 140/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมประเภทอาหาร กลุ่มโรงน้ำแข็ง

สัญญาเลขที่ 141/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้นำ้ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2556

สัญญาเลขที่ 142/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน ปี 2556

สัญญาเลขที่ 143/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

สัญญาเลขที่ 144/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญญาเลขที่ 145/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทีมบริหารระบบจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

สัญญาเลขที่ 146/56

สัญญาว่าจ้างค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 3-4 (ขนาด 2 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สัญญาเลขที่ 147/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ(ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา)

สัญญาเลขที่ 148/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา) จำนวน 6 ห้อง

สัญญาเลขที่ 149/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 6 ห้อง

สัญญาเลขที่ 150/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง

สัญญาเลขที่ 151/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงงานผลิต BHD (Bio-hydrogenated Diesel) เชิงพาณิชย์

สัญญาเลขที่ 152/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 153/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

สัญญาเลขที่ 154/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 155/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 156/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 157/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 158/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ

สัญญาเลขที่ 160/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภุณฑ์ที่มีประกาศกฏกระทรวง

สัญญาเลขที่ 161/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะเพื่อการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 163/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในก๊าซชีวมวล(GAS Engine)

สัญญาเลขที่ 164/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 165/56

สัญญาว่าจ้างโครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม บ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันลมและยานพาหนะ)

สัญญาเลขที่ 166/56

สัญญาว่าจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)

สัญญาเลขที่ 167/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มไม้ อโลหะ และโลหะมูลฐาน)

สัญญาเลขที่ 168/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มโลหะ)

สัญญาเลขที่ 170/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO อาคารควบคุมภาครัฐ

สัญญาเลขที่ 171/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

สัญญาเลขที่ 172/56

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)

สัญญาเลขที่ 173/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มอาหาร)

สัญญาเลขที่ 174/56

สัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์การทดสอบมาตรฐานระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดจากอุทกภัย ณ อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

สัญญาเลขที่ 175/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สัญญาเลขที่ 176/56

สัญญาว่าจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สัญญาเลขที่ 178/56

สัญญาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร

สัญญาเลขที่ 179/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

สัญญาเลขที่ 180/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเำื่พื่อการประหยัดพลังงาน

สัญญาเลขที่ 181/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มกระดาษ และสิ่งทอ)

สัญญาเลขที่ 182/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเิพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มเคมี)

สัญญาเลขที่ 183/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 184/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทเตาหุงต้ม)

สัญญาเลขที่ 185/56

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)

สัญญาเลขที่ 186/56

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง

สัญญาเลขที่ 187/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาการฝึกอบรมการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สัญญาเลขที่ 188/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพกังหันลม

สัญญาเลขที่ 189/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานจากขยะ

สัญญาเลขที่ 190/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ

สัญญาเลขที่ 191/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

สัญญาเลขที่ 194/56

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง

สัญญาเลขที่ 195/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโครงการพะลวยกรีนไอแลนด์ยั่งยืน

สัญญาเลขที่ 196/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อภาคพลังงานของประเทศไทย

สัญญาเลขที่ 197/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลค่ายทหาร(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า))

สัญญาเลขที่ 198/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 199/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตาม ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้มาตรการด้านกฏหมายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของ พพ.

สัญญาเลขที่ 200/56

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 201/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัจิด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

สัญญาเลขที่ 202/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 204/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง

สัญญาเลขที่ 205/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง

สัญญาเลขที่ 206/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

สัญญาเลขที่ 207/56

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LZL จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ 208/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างรื้อถอนและขนย้ายกังหันลมขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 209/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามความสำเร็จการประหยัดพลังงานจากการฝึกอบรม

สัญญาเลขที่ 210/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว(Pico Hydro)

สัญญาเลขที่ 211/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่เงา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 212/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 213/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 214/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม

สัญญาเลขที่ 215/56

สัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งและทดสอบ)โครงการบ้านสองแควพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สัญญาเลขที่ 216/56

สัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งและทดสอบ)โครงการห้วยดินดำ ดำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สัญญาเลขที่ 219/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 20 KW ที่ชำรุดจากอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

สัญญาเลขที่ 220/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

สัญญาเลขที่ 221/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)

สัญญาเลขที่ 222/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

สัญญาเลขที่ 223/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 224/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับไฟส่องสว่างสาธารณะโครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยูธยา ที่ชำรุดจากอุทกภัย)

สัญญาเลขที่ 225/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า))

สัญญาเลขที่ 226/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมระบบจำหน่ายสำหรับโรงเรือนทดลองในพื้นที่พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ที่ชำรุดจากอุทกภัย)

สัญญาเลขที่ 227/56

สัญญาว่าจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ รดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว)โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง)

สัญญาเลขที่ 228/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการดำเนินการประกวด โครงการ Thailand Energy Awards 2013)

สัญญาเลขที่ 229/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 230/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 231/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา(ปีที่2)

สัญญาเลขที่ 232/56

สัญญาจ้างเหมานักภูมิศาสตร์

สัญญาเลขที่ 233/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 235/56

สัญญาว่าจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการที่ประสบภัยจากน้ำท่วม(ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จังหวัดลพบุรี)

สัญญาเลขที่ 236/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สัญญาเลขที่ 237/56

สัญญ่ว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ

สัญญาเลขที่ 238/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการสาธิตระบบการจัดการพลังน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง)

สัญญาเลขที่ 239/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 100%

สัญญาเลขที่ 240/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนใต้ภิภพเพื่อผลิตไฟฟ้าแหล่งแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สัญญาเลขที่ 241/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า))

สัญญาเลขที่ 242/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า)

สัญญาเลขที่ 243/56

สัญญาว่าจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)

สัญญาเลขที่ 244/56

สัญญาซื้อขายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)

สัญญาเลขที่ 245/56

สัญญาว่าจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทเตาชีวมวล)

สัญญาเลขที่ 246/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ"ไบโอแก๊สเซฟตี้"

สัญญาเลขที่ 247/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)

สัญญาเลขที่ 248/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)

สัญญาเลขที่ 250/56

สัญญาว่าจ้างจัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเถทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)

สัญญาเลขที่ 251/56

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ

สัญญาเลขที่ 252/56

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)

สัญญาเลขที่ 253/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเถทเตาชีวมวล)

สัญญาเลขที่ 254/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)

สัญญาเลขที่ 255/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

สัญญาเลขที่ 256/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)

สัญญาเลขที่ 257/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)

สัญญาเลขที่ 258/56

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)

สัญญาเลขที่ 259/56

สัญญาว่าจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบทำความเย็นด้วยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดจากอุทกภัย ณ อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

สัญญาเลขที่ 260/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 261/56

สัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงผลิตไบโอดีเซล(ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 หลัง

สัญญาเลขที่ 262/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลงบประมาณทาง Internet เพื่อรองรับการทำงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาเลขที่ 263/56

สัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ชำรุดจากอุทกภัย)

สัญญาเลขที่ 264/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความร้อนพร้อมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สัญญาเลขที่ 265/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม

สัญญาเลขที่ 266/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 4))

สัญญาเลขที่ 267/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 3))

สัญญาเลขที่ 268/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 1))

สัญญาเลขที่ 269/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 2))

สัญญาเลขที่ 270/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ(Voluntary Agreement)

สัญญาเลขที่ 271/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี

สัญญาเลขที่ 272/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก(ยกเว้นจังหวัดระยอง,ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี)

สัญญาเลขที่ 273/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคใต้, ภาคตะวันตก,จังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาคร

สัญญาเลขที่ 274/56

สัญญาว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาดกำลังผลิต 1,000 ลิตร

สัญญาเลขที่ 275/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 276/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 277/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดารส่งเสริมการอนุรักษืพลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2550)สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่จังหวัดระยอง, ฉะเชิงเทรา และลพบุรี

สัญญาเลขที่ 278/56

 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ(รายการที่ 2 และรายการที่ 3)

สัญญาเลขที่ 279/56

สัญญาจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล)

สัญญาเลขที่ 280/56

สัญญาจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล)

สัญญาเลขที่ 281/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ)

สัญญาเลขที่ 282/56

สัญญาว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 283/56

สัญญาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ

สัญญาเลขที่ 284/56

สัญญาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง

สัญญาเลขที่ 285/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเรื่อง Value Chain ของพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 286/56

สัญญาว่าจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี

สัญญาเลขที่ 287/56

สัญญาว่าจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 288/56

สัญญาจ้างป้องกันและกำจัดปลวกภายในบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จังหวัดพิษณุโลก)

สัญญาเลขที่ 289/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคใต้และภาคตะวันออก 10 แห่ง

สัญญาเลขที่ 290/56

สัญญาว่าจ้างค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ขนาด 1 ครอบครัว) 1หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สัญญาเลขที่ 291/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง

สัญญาเลขที่ 292/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 293/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 294/56

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทำความสะอาด ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 295/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง(บางส่วน) และกรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ 296/56

สัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ 297/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง

สัญญาเลขที่ 298/56

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง)

สัญญาเลขที่ 300/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ 10 แห่ง

สัญญาเลขที่ 301/56

สัญญาว่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของที่ปรึกษา/ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 302/56

สัญญาว่าจ้างโครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(ค่าว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 303/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ(Situation Room)ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 304/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือรัฐบาลจีน

สัญญาเลขที่ 305/56

สัญญาซื้อขายโครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(ค่าจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ บ้านดอยคำ)

สัญญาเลขที่ 306/56

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง

สัญญาเลขที่ 308/56

สัญญาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Awards2013 (กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร โครงการ Thailand Energy Awards)

สัญญาเลขที่ 309/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 310/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 311/56

สัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 312/56

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ 313/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ(Promoting Energy Efficiency in Commercial Building, PEECB)

สัญญาเลขที่ 314/56

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด)

สัญญาเลขที่ 315/56

สัญญาว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ 316/56

สัญญาว่าจ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาเลขที่ 317/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 318/56

สัญญาว่าจ้างโครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน(ค่าดำเนินงานขนส่ง และติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ)

สัญญาเลขที่ 319/56

สัญญาซื้อขายวัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการผาหมอน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 320/56

สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center)

สัญญาเลขที่ 321/56

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่นiR3300i จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ 322/56

สัญญาว่าจ้างโครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

สัญญาเลขที่ 323/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต

สัญญาเลขที่ 324/56

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต

สัญญาเลขที่ 325/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชน ขนาดกำลังผลิต 1,000 ลิตร 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ 326/56

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านผาแดงลีซอ

สัญญาเลขที่ 327/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

สัญญาเลขที่ 328/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาเลขที่ 329/56

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น iR 3300 จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ 330/56

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

สัญญาเลขที่ 331/56

สัญญาซื้อขายวัสดุท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

สัญญาเลขที่ 332/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานเดินเอกสาร

สัญญาเลขที่ 333/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ ณ ศูนย์ Energy Complex

สัญญาเลขที่ 334/56

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์)

สัญญาเลขที่ 335/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House))

สัญญาเลขที่ 336/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทเครื่องคั่วแก็สชีวมวล)

สัญญาเลขที่ 337/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทหม้อน้ำชีวมวล)

สัญญาเลขที่ 338/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงานประเภทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาด 3 kW

สัญญาเลขที่ 339/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม แบบความร้อนผสมผสาน)

สัญญาเลขที่ 340/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(Green House)แบบความร้อนเสริม)

สัญญาเลขที่ 341/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทตู้อบแห้งลำไย)

สัญญาเลขที่ 342/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ประเภทเตา LPG ประสิทธิภาพสูง

สัญญาเลขที่ 343/56

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรืมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ 345/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ(Promoting Energy Efficiency in Commercial Building, PEECB) ส่วนที่ 2 (สำหรับภารกิจที่ 2 และ 3)

สัญญาเลขที่ 346/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ประเภทระบบผลิตความร้อนจากแก็สชีวมวล

สัญญาเลขที่ 347/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ประเภทตู้อบแบบอินฟาเรด

สัญญาเลขที่ 348/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ประเภทเตาชีวมวลผลิตความร้อนแบบผสมผสาน

สัญญาเลขที่ 349/56

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง

สัญญาเลขที่ 350/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)

สัญญาเลขที่ 351/56

สัญญาว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทเตาฟืนนาชุมเห็ด)

สัญญาเลขที่ 352/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน

สัญญาเลขที่ 353/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)[ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)(One Stop Service)]

สัญญาเลขที่ 354/56

สัญญาว่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drives : VSD)

สัญญาเลขที่ 357/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน

สัญญาเลขที่ 358/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก

สัญญาเลขที่ 359/56

สัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (PR))

สัญญาเลขที่ 360/56

สัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media (สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์))

สัญญาเลขที่ 361/56

สัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media (สื่อรูปแบบใหม่))

สัญญาเลขที่ 362/56

สัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมรณรงค์(Event)รางวัลและของที่ระลึก)

สัญญาเลขที่ 363/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง)

สัญญาเลขที่ 364/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สัญญาเลขที่ 365/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มพื้นที่ไกล้เคียง (สมุทรสาครและสมุทรสงคราม)

สัญญาเลขที่ 366/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้

สัญญาเลขที่ 367/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

สัญญาเลขที่ 368/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

สัญญาเลขที่ 369/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มอาคาร/สำนักงาน (ว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรมประเมินผลโครงการ)

สัญญาเลขที่ 370/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล(กรุงเทพ สมุทรปราการ และนนทบุรี)

สัญญาเลขที่ 371/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ)

สัญญาเลขที่ 372/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สัญญาเลขที่ 373/56

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและทดสอบการใช้เชื้อเพลิง E85 ในรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด หลังติดตั้งอุปกรณ์เสริม FFV Conversion Kit

 
>