en th

ลงทะเบียน
01

deden13

sati11

ประกาศ

งาน/โครงการ พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ที่ดำเนินการในปัจจุบัน

en world

ebooknew

ติดต่อเรา

สำนักงานบริหารกลาง

Tel. 0-2223-0021-9 ต่อ 1292

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
โครงสร้าง

รายชื่อคณะทำงาน KM สบก.


1. นางสาวพัชรีพร หาญสกุล                                 ประธานคณะทำงาน
2. นายโสภณ ศรีวิชัย                                            คณะทำงาน
3. นายนาวิน นาคนาวา                                         คณะทำงาน
4. นางสาววินิตา วัฒนปรีชากุล                             คณะทำงาน
5. นางณัฐฐา ขวัญสุวรรณ์                                     คณะทำงาน
6. นางสาวบุษริน สุวรรณศรี                                  คณะทำงาน
7. นายนิรันต์ คงอุตส่าห์                                        คณะทำงาน
8. นายสาธิต เทสวัสดิ์                                           คณะทำงาน
9. นายสมาน ริดมัด                                               คณะทำงาน
10.นางสาวราตรี ไขศิลป์                                      คณะทำงาน
11.นางสุทธินารถ กลิ่นเกสร                                  คณะทำงาน
12.นางรจิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต                            คณะทำงานและเลขานุการ
13.นางสาวปรางค์วิไล ชัยยา                                คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรององค์ความรู้ของ สบก.1.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพย์สิน                       ประธานคณะทำงาน
2.นางสาวกาญจนา ทินสำราญ                              คณะทำงาน
3.นางอุบล เอี่ยมสุภาษิต                                       คณะทำงาน
4.นางสาวสัญธิญา รัตนา                                       คณะทำงาน
5.นายพิทยาทร ยอดอาหาร                                   คณะทำงาน
6.นางสาวสุฑามาศ กรายแก้ว                                คณะทำงาน
7.นายณัฐวิช หลักคำ                                             คณะทำงาน
8.นางสาวกมลเนตร ศรีเมือง                                 คณะทำงานและเลขานุการ


 
อำนาจหน้าที่

สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบ คุณธรรมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง (Coming soon) 


newsothermanageen56

   เรียน  ผู้สมัครขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน
         ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
         ปีงบประมาณ 2557

      ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดต่อเพื่อยื่นใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลใดๆ ได้
  ตามช่องทางปกติในช่วงที่มีการปิดล้อมสถานที่ราชการ โปรดติดต่อสอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     กลุ่มที่1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ  ติดต่อ
        คุณกฤษณทัศ สำแดงฤทธิ์  คุณนัชชา เรืองโรจน์ โทร. 085-9194325

    กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ติดต่อ
        คุณสุทธิชาติ  แสงสุวรรณ คุณพัชรี กอบัว โทร. 084-0992295


   ส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ถ.พหลโยธิน ซอยจารุศร  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ขอแสดงความนับถือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)berc1


   การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักบริหารกลาง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางหรือผู้แทน 

086 902 2489   

กลุ่มบริหารงานทั่วไป                     กลุ่มนิติการ 

080 510 5104   คุณณัฐฐา           081 303 8957   คุณนิรันต์

กลุ่มบริหารงานบุคคล                     กลุ่มงานการคลัง
089 169 6294   คุณศุภกร            080 566 5030   คุณอรอิสรา

กลุ่มบริหารทรัพย์สิน                      กลุ่มประชาสัมพันธ์
089 108 7511   คุณราตรี             089 694 1313   คุณธีรพล


energy240357


 

IEnA14

peecb

swh57

10g
solarrooftopno1


bannergas
ถอด...
ช่วยชาติ

 
........................
VDO Gallery

8020new


napier1

birdpl

Banner Survay Internet 300x250

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคาร/โรงงานควบคุม

verhicle2013

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องฯ

rak no88
 

ลิงค์ ประชาสัมพันธ์

banner180x42

---------------------------------

enconfund

---------------------------------

7green

---------------------------------

research2012

>