Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

cio_update15022566.jpg

ตำแหน่งหน้าที่

       ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DCIO) ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รับผิดชอบการบริหารราชการภายในกรม

ติดต่อ

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วิสัยทัศน์

  • พัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานตามพันธกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล
  • พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน ฐานข้อมูลในหน่วยงานให้มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยคำนึงถึง ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความมั่นคงปลอดภัยและความทันสมัยของข้อมูล
  • มุ่งให้บุคลากรของหน่วยงานที่ใช้งานด้าน ICT ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสรสนเทศของกรมฯ ฉบับล่าสุด รวมทั้งกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายด้าน ICT ต่างๆ ที่มีการประกาศใช้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง