Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อำนาจหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     2. จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     3. จัดทำและบริหารจัดการระบบข้อมูลของกรม
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา
     - สอบถามข้อมูลด้านพลังงาน  Tel. 02-223-21-9 ต่อ 3
     - สอบถามข้อมูลทั่วไปภายในหน่วยงานศูนย์ฯ Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1893,1894
     - รายงานการจัดการพลังงาน Tel. 02-223-0021-9 Ext.1411 คุณอนุชิต