Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


อำนาจหน้าที่ กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อาคารและที่อยู่อาศัย ภาคคมนาคม และภาคการเกษตรที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
     2. กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต จําหน่าย และใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
     4. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
     5. บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม 
     6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Tel: 02-223-0021-9 Ext 1504 e-mail : eepd@dede.go.th  ติดต่อ: คุณดวงใจ
เว็บไซต์หน่วยงาน
http://standard.dede.go.th/

กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ (GGBB)