Tel. 0-2223-0021-9contact@dede.go.thจันทร์-ศุกร์: 8:30-16:30พพ.พพ.เว็บไซต์รูปแบบเดิม

กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ


อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
     2. จัดทําแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขในด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การนําเข้าและการส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
     4. ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ
     5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อเรา

กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ Tel. 662-223-0021-9 Ext. 1300 , 0498 e-mail : praphon_w@dede.go.th